H U L A H O O P S

P H A R A O H

C H A M E L E O N

K A N G A R O O

S U B M A R I N E

A R T H U R

P I N C H